Terms of Use

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden. Gebruik de site niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Eigendoms-, auteursrecht- en handelsmerkmededelingen

Raven Industries, Inc. ("Raven", "wij", "ons" en "onze") bezit en exploiteert deze site. Alle informatie, tekst, afbeeldingen, software en andere inhoud van deze site ("Materiaal") zijn eigendom van Raven of zijn licentiegevers. Copyright © 2017 Raven Industries, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel materiaal van deze site mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, verzonden, weergegeven, uitgevoerd of gedistribueerd, behalve dat u één exemplaar van de materialen mag downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen. Elk ander gebruik van het materiaal voor een ander doel is een schending van deze gebruiksvoorwaarden en het auteursrecht en andere eigendomsrechten. Gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of netwerkcomputeromgeving is verboden. U mag zonder beperking de URL (Uniform Resource Locator) van deze site citeren of ernaar verwijzen.

Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die op deze site voorkomen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

Producten en diensten van derden, sites en links

De site kan verwijzen naar producten en diensten van verschillende onafhankelijke derde partijen ("Producten en diensten van derden"). De site kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere partijen dan Raven. Raven biedt deze informatie en deze links alleen ter referentie en gemak. Door producten en diensten van derden en links naar websites van derden op te nemen, impliceren wij geen enkele garantie van dergelijke producten en diensten van derden, websites of hun inhoud, of enige associatie met dergelijke derden. We hebben geen autoriteit of controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de werking, prestaties, beschikbaarheid, inhoud of andere aspecten van producten en diensten van derden of websites of internet. Wij zijn niet aansprakelijk voor het falen van producten of diensten die worden geadverteerd op websites van derden. Houd er rekening mee dat websites van derden mogelijk ook minder beveiliging bieden dan de onze.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om elk deel van de site, materialen of diensten op elk moment, met of zonder kennisgeving, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. We kunnen ook elk deel van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra ze op de site worden geplaatst. U stemt ermee in deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien, zodat u op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn gepost, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van eventuele wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. Als de gebruiksvoorwaarden op enig moment voor u niet acceptabel zijn, dient u het gebruik van de site onmiddellijk te staken. U gaat ermee akkoord dat de bovengenoemde norm voor het melden van wijzigingen redelijk is.

Disclaimer

De site, het materiaal dat het bevat en alle producten of diensten die op of in verband met de site worden aangeboden, worden geleverd op een "as is," zoals beschikbaar basis zonder enige vorm van garantie. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Raven alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk en impliciete garanties die voortvloeien uit de handelswijze. of verloop van de uitvoering. Raven garandeert niet dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. U draagt de volledige kosten van alle noodzakelijke service, reparatie of correctie. wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot (1) de valuta, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid of werking van de site, materialen, producten of diensten; (2) uw gebruik van de site, materialen, producten of diensten; of (3) producten en diensten van derden die u verkrijgt of websites van derden die u via deze site bezoekt. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van de aansprakelijkheid

Raven, zijn leveranciers of licentiegevers, hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen en elk van hen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade of gederfde winst (inclusief, maar niet beperkt tot vorderingen wegens niet-nakoming; verlies, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang tot, wijziging van of gebruik van uw gegevens of informatie; verlies van goodwill; verlies van gegevens; gebruik van of vertrouwen op de inhoud of de service; gerelateerde schade met virussen die uw computerapparatuur kunnen infecteren; onderbreking van ander werk; of aantasting van andere activa) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, vertraging in het kunnen gebruiken of niet kunnen gebruiken van deze site, de materialen, producten en diensten die het levert, of enige andere hyperlinkwebsite of producten of diensten van derden, ongeacht de juridische theorie, zelfs als Raven op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Vergoeding

U stemt ermee in Raven, haar leveranciers en licentiegevers, hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen, en elk van hen schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven van derden (inclusief zonder beperking redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de site, alle materialen die deze bevat, alle producten of diensten die door Raven worden geleverd; producten of diensten van derden; uw niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden; uw inbreuk op, schending of onrechtmatige toe-eigening van rechten van derden of van toepassing zijnde wet- of regelgeving.

Jurisdictie

Elke aanbieding voor programma's, diensten of producten in de materialen is ongeldig waar verboden. Deze site wordt beheerd en beheerd door Raven Industries, Inc. vanuit haar kantoren in de staat South Dakota, Verenigde Staten van Amerika. Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten, zoals beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van South Dakota, Verenigde Staten van Amerika. Raven verklaart niet dat de materialen op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om deze site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving